Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • กองคลัง
  • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
  • ประกาศเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตําบลพระบาทวังตวง เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

ประกาศเทศบาลตําบลพระบาทวังตวง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตําบลพระบาทวังตวง เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตําบลพระบาทวังตวง เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง) 

Work-Prabat-066-06-page-001.jpgWork-Prabat-066-06-page-002.jpg

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev