สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

สถานที่ติดต่อ

65 ม.5 ต.พระบาทวังตวง
อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

สำนักปลัด โทร  054-019796
กองคลัง 093-1387071 

Site_Email : admin@prabatwangtuang.go.th
ไปรษณีย์อืเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban@prabatwangtuang.go.th

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

                         

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

พระราชกรณียกิจ

106100354_930527567464691_4501984821893907762_n.jpg106799388_220817055601333_8600951080533358887_n.jpg106665792_275759000337599_1226689148653446817_n.jpg105964356_298611554843810_2139995797325653977_n.jpg106782423_706458780188634_6182177530636057877_n.jpg106210028_2999238413504841_7127460289018062512_n.jpg106618621_871777609996651_89903080147496272_n.jpg106544699_3362634133767825_8545306191549256830_n.jpg

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

no giftPB 2565.jpg

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง

View access
Public
Alias
e-gp-2563
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
117
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-10-01 09:07:15
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง 

วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒                                                                                                                                                                                          

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)                      

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม)
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2563
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการจ้างดูแล website ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างจ้างเหมาบริการจ้างดูแล website ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 3
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัอซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 3
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) งวดที่ 3
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 4
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดทีี่ 4
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเครื่องเล่นกลางแจ้ง
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ อุปกรณ์วัสดุตกแต่งและจัดสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพระะบาทวังตวง
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓              ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ อุปกรณ์วัสดุตกแต่งและจัดสถานที่ ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพระะบาทวังตวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓        จ้างเหมาเครื่องเล่นกลางแจ้ง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 แห่ง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 18-004 ตำบลพระบาทวังตวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 สาย
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.18 001 สายเกาะหัวช้าง-ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 สาย
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อทอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 5
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการเสริมไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำอาหาร โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการเสริมไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างทำอาหาร โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดกีฬา จำนวน 20 ชุด
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 รายการ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อซื้อชุดกีฬา จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 120 ชุด
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 120 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริมนม (งวดที่ 6)
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (งวดที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกรถน้ำ ทะเบียน บล 9366 ลำปาง
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกรถน้ำ ทะเบียน บล 9366 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 7
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายยเลขทะเบียน กธ 7025 ลำปาง
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายยเลขทะเบียน กธ 7025 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 19
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายยเลขทะเบียน กธ 7025 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) 19 ฯลฯ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) 19 ฯลฯ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID) 19 ฯลฯ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 19 ฯลฯ
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 19 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งขาว หมู่ที่ ๗
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม หมู่ที่ ๘
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตร
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งขาว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดงขะยอม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว ๖๑๕๖ ลำปาง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจะดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตั๋ง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว ๖๑๕๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.18 001 สายเกาะหัวช้าง-ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 18-004 ตำบลพระบาทวังตวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 แห่ง
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตั๋ง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันควบคุมรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันควบคุมรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่   มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.18 001 สายเกาะหัวช้าง-ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 18-004 ตำบลพระบาทวังตวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.18 001 สายเกาะหัวช้าง-ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 18-004 ตำบลพระบาทวังตวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 18-004 ตำบลพระบาทวังตวง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.18 001 สายเกาะหัวช้าง-ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) งวดที่ 8
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) งวดที่ 9
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 6
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑๐
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวันเข้าพรรณา ประจำปี 2563
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทรายอะเบทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไข้เลือดออก ประจำปี 2563
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวันเข้าพรรณา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อทรายอะเบทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก)
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์)
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้า เข้าพื้นที่เกษตรบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 บ้านดอยคำ หมู่ที่ 7
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ ๔
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าชุม หมู่ที่ ๒
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง ค.ส.ล. สายหนองป้อม บ้านพระบาท หมู่ที่ ๕
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำท่าสูบหนองป้อม
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจักซื้อจัดจ้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้า เข้าพื้นที่เกษตรบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 บ้านดอยคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง ค.ส.ล. สายหนองป้อม บ้านพระบาท หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าชุม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวมเตอร์)
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑๑
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวมเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ)
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน บว ๖๑๕๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการรถแม็คโคร ขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง (ลวดสลิง)
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลวดสลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการรถแม็คโคร ขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย สายหนองป้อม หมู่ที่ ๕
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยในเขตเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง พื้นที่หมู่ที่ ๗
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย สายหนองป้อม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งวางท่อส่งน้ำเข้าลำเหมืองการเกษตรบ้านแม่ตั้ง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาพ่นหมอกควัน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ น้ำยาพ่นหมอกควัน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑๒
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยในเขตเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง พื้นที่หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จัดทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการติดตั้งวางท่อส่งน้ำเข้าลำเหมืองการเกษตรบ้านแม่ตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๒
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวอื่น

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

งานกองคลัง

อ่านข่าวอื่น

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

พบกับพวกเราได้ที่

QA ถาม-ตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง

30 กันยายน 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 65 หมู่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จ้งหวัดลำปาง 52180 โทร  054-019796 Email : prabatwa@prabatwangtuang.go.th. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง

แบบสอบถาม (COVID-19)

แบบสอบถาม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง

ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองประเมินตามความจริงและไม่ปกปิดข้อมูล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความปลอดภัยของบุตรหลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง

 

หมายเหตุ       

- กรณีที่มีผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดกลับมาจากต่างจังหวัด

- ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง

- หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-RC (เว้นระยะห่าง , สวมหน้ากาก , ล้างมือ , คัดกรองวัดไข้ , ลดการแออัด และทำความสะอาด)

 

- หากคิดว่าตนเองและนักเรียนมีความเสี่ยงสูงหรือไม่มั่นใจ ให้แจ้งครูประจำชั้นโดยทันที

Drag and drop files here or Browse