สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

สถานที่ติดต่อ

65 ม.5 ต.พระบาทวังตวง
อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

สำนักปลัด โทร  054-019796
กองคลัง 093-1387071 

Site_Email : admin@prabatwangtuang.go.th
ไปรษณีย์อืเล็กทรอนิกส์กลาง : saraban@prabatwangtuang.go.th

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

                         

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

พระราชกรณียกิจ

106782423_706458780188634_6182177530636057877_n.jpg106100354_930527567464691_4501984821893907762_n.jpg106799388_220817055601333_8600951080533358887_n.jpg106618621_871777609996651_89903080147496272_n.jpg105964356_298611554843810_2139995797325653977_n.jpg106210028_2999238413504841_7127460289018062512_n.jpg106544699_3362634133767825_8545306191549256830_n.jpg106665792_275759000337599_1226689148653446817_n.jpg

งดการให้และรับ ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

no giftPB 2565.jpg

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง

View access
Public
Alias
e-gp
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
12
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2018-08-17 09:07:15
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                          ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                              จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำ website ของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                           จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแม่แถก หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองโป่งดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านพระบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองหนองป้อม หมู่ที่ 5 บ้านพระบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตั๋ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เชียงราย หมู่ที่ 8 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างโครงการขยายาเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตั๋ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 8 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,000 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 8 บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 39,000 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อโครงการสืบสารประเพณีทอดกฐิน
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน 6740 ลำปาง
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องอัฐบริขาร ตามโครงการสืบสารประเพณีทอดกฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน 6740 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดทำป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ ค่าวัสดุพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 6740 ลำปาง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ ค่าวัสดุก่อสร้าง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างค่าวัสดุพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 6740 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อเครื่องดับป่าลมแบบเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อไฟสามเหลี่ยม กรวยจราจร แผงเหล็ก กระบองไฟ
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2562
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อเครื่องดับป่าลมแบบเครื่องยนต์
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อไฟสามเหลี่ยม กรวยจราจร แผงเหล็ก กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จ้างเหมารถรับส่งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 คัน
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมารถรับส่งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกน้ำ หมายเลข บล 9366 ลำปาง
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกน้ำ หมายเลข บล 9366 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ)
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคคราชกุมาร
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคคราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่พริก ที่ ลป.1018.6/ว627
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ ตำบลพระบาทวังตวง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ระยะทาง รวม 258 เมตร
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ระยะทางรวม 258 เมตร
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ ตำบลพระบาทวังตวง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคคราชกุมาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่พริก ที่ ลป.1018.6/ว627 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการย้ายแพพร้อมเครื่องสูบน้ำ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้อธงสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทประจำปี 2562
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการย้ายแพพร้อมเครื่องสูบน้ำบ้านพระบาทวังตวง หมู่ที่ 5
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการย้ายแพพร้อมเครื่องสูบน้ำบ้านพระบาท หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อ โครงการอาหารเสริมนม
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อโครงการอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริมนม
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำอาหาร โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาทำอาหาร โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาทำอาหาร โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กธ 7025)
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ (กธ 7025)
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กธ 7025) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ (กธ 7025) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ ตำบลพระบาทวังตวง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ระยะทางรวม 258 เมตร
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ ตำบลพระบาทวังตวง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮเข้าทำงานขุดทรายตรงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านท่าชุม
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ ตำบลพระบาทวังตวง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสูบน้ำหนองแพ่ง หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ ตำบลพระบาทวังตวง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮเข้าทำงานขุดทรายตรงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านท่าชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ระยะทางรวม 258 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก โดยวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ระยะทางรวม 258 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน 6740 ลำปาง
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง)
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อธงสัญลักษณ์ โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อธงสัญลักษณ์ โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อธงสัญลักษณ์ โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านดอยคำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองหนองป้อม หมู่ที่ 5 บ้านพระบาท
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ 7025
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ 7025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างโครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองหนองป้อม หมู่ที่ 5 บ้านพระบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเป็นแบบข้อแข็ง
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเป็นแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกล้องวงจร CCTV
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อจัดซื้อกล้องวงจร CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถแบคโฮทำการขุดลอกพร้อมฝังกลบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถแบคโฮทำการขุดลอกพร้อมฝังกลบท่อส่งน้ำบ้านพระบาท หมู่ที่ 5
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถแบคโฮขุดลอกท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมารถแบคโฮทำการขุดลอกพร้อมฝังกลบท่อส่งน้ำบ้านพระบาท หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างเหมารถแบคโฮทำการขุดลอกพร้อมฝังกลบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านแม่เชียงรายลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจ้างรถแบคโฮขุดลอกท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านแม่ตั๋ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวอื่น

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

งานกองคลัง

อ่านข่าวอื่น

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานการกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

พบกับพวกเราได้ที่

QA ถาม-ตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง

30 กันยายน 2565

สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 65 หมู่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จ้งหวัดลำปาง 52180 โทร  054-019796 Email : prabatwa@prabatwangtuang.go.th. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.พระบาทวังตวง จ.ลำปาง

แบบสอบถาม (COVID-19)

แบบสอบถาม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง

ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองประเมินตามความจริงและไม่ปกปิดข้อมูล เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และความปลอดภัยของบุตรหลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง

 

หมายเหตุ       

- กรณีที่มีผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดกลับมาจากต่างจังหวัด

- ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง

- หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-RC (เว้นระยะห่าง , สวมหน้ากาก , ล้างมือ , คัดกรองวัดไข้ , ลดการแออัด และทำความสะอาด)

 

- หากคิดว่าตนเองและนักเรียนมีความเสี่ยงสูงหรือไม่มั่นใจ ให้แจ้งครูประจำชั้นโดยทันที

Drag and drop files here or Browse